Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Projekty 2018

 W 2018r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

 1)

Realizacja zadania publicznego pod pn.  Działania z zakresu polityki prorodzinnej 

„W kręgu pokoleń 2018”

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor

 

2)

Realizacja zadania publicznego pn.: Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

"Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2018"

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

logo rcps 2      nowe lodzkie kolor

 


3)

Realizacja zadania publicznego przez Związek Harcerstwa Polskiego pn.:

"Poczuj radość z pomagania 2018"

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl
     logo rcps 2  nowe lodzkie kolor

 

4)

Realizacja zadania publicznego z zakresu turystki i krajoznawstwa pt.:

"40 lat Załęczańskiego Parku Krajobrazowego - turystyka i krajobraz"

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego. 

 

- I edycja konkursów i quizów - lipiec 2018 r.

 

- II edycja konkursów i quizów - sierpień 2018 r.

 

- Rajd "Niepodległa" z biegiem INO - 01 sierpnia 2018 r. w godz. 14.00-18.00

 

- I wystawa prac plastycznych 31.07.2018 r. - godz. 17.00

 

www.lodzkie.pl

nowe lodzkie kolor

 

5)

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym  pt.:

„Nadwarciańska Kraina Marzeń 2018”

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa  Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

 

               logo rcps 2   nowe lodzkie kolor   

 

6)

 

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pt.:

"Region Równych Szans 2018"

 

 

Zadanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa  Łódzkiego.

 

www.lodzkie.pl

 

 

 

               logo rcps 2   nowe lodzkie kolor   

 

 

Warto żyć nad Wartą 2017

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci i młodzieży woj. łódzkiego
 „Nadwarciański Kampus Ekologiczny”

 

Można otrzymać dofinansowanie do zajęć. Wysokość dofinansowania zależna od czasu pobytu, ilości grup warsztatowych

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 Tematy proponowanych warsztatów  stacjonarnych:

1. „Poznajemy środowisko przyrodnicze na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” – celem głównym warsztatów jest poznanie warunków przyrodniczych na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 2. „Bioróżnorodność – różnorodność ekosystemów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na wybranych terenach Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Nadwarciański Gród” – celem głównym warsztatów jest zapoznanie uczestników z bioróżnorodnością ekosystemów typowych dla Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 3. Przyroda w obiektywie „Flora i Fauna Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” – celem głównym warsztatów jest zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze flory i fauny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 4.  Lokalne elementy przyrody ZPK - Nietoperze – celem głównym warsztatów jest uświadomienie uczestnikom ogromnego znaczenia nietoperzy dla bioróżnorodności obszaru. Nietoperze związane z Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym stanowią lokalny elementy przyrody o szczególnej wartości dydaktycznej. Obok unikalnych uwarunkowań geologicznych, nietoperze są tu kolejnym wyjątkowym składnikiem przyrody ZPK, wyróżniającym ten obszar w skali kraju.

 5. Warsztaty plastyczne „Świat przyrody w sztuce” i „Skarby przyrody w plastyce” – celem głównym warsztatów jest ukazanie piękna różnorodności walorów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – uczulenie na ochronę środowiska, budowanie wrażliwości odbiorcy na piękno przyrody. Notując malownicze zakole Warty, zakątki kultury Polskiej, młyn, rozległe lasy, pomniki przyrody i osobliwości geologiczne naszego obszaru uczestnicy utrwalą nienaruszona załęczańską przyrodę.

 6. Leśna ścieżka dydaktyczna – terenowe biegi na orientację –celem głównym warsztatów jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wdrażanie do bacznej obserwacji najbliższego otoczenia, do spostrzegania walorów przyrodniczych i kulturowych najbliższego otoczenia.

 7. „Cztery zboża” – bioróżnorodność flory Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” – celem głównym warsztatów jest ukazanie bogactwa walorów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, jako ogromnej naturalnej pracowni, w której uczestnicy poznają życie traw, które dały początek zbożom, rośliny zielne wspierające nasze zdrowie i najważniejsze życie drzew.

 8. „Obserwacje zjawisk przyrodniczych – zjawiska meteorologiczne i astronomiczne i ich wpływ na cykl życiowy i zachowania wybranych gatunków roślin i zwierząt” – celem głównym warsztatów jest wdrażanie do czynnych obserwacji zjawisk przyrodniczych (meteorologicznych i astronomicznych) i próby powiązania ich z aktywnością świata roślin i zwierząt.

 

Wyjazdy  autokarowe z intensywnym programem ekologicznym, wyznaczonymi trasami z przewodnikiem

1.1. do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego  - nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wzrost świadomości ekologicznej, ukazanie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na ochronę różnorodności ekosystemów, jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, kształtowanie postaw sprzyjających ochronie bioróżnorodności.

 1.2. Szlakiem Jury Wieluńskiej, „Nadwarciańskim Szlakiem Bursztynowym” – nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, a tym samym ułatwienie poznania świata roślin i zwierząt. Podczas wycieczki dzieci i młodzież będą doskonalić umiejętność obserwacji. W trakcje wycieczki terenowej uczniowie pogłębiają zagadnienia dotyczące ochrony bioróżnorodności, kształtują postawy sprzyjające ochronie bioróżnorodności, pogłębią wiedzę ekologiczną i geologiczną, zwrócą uwagę na elementy turystyczno krajoznawcze w tekstach kultury.

1.3. do Parków Krajobrazowych woj. łódzkiego i obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, upowszechnienie wiedzy o Parkach, ochronie przyrody i ekologii wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.  Podczas wycieczki dzieci i młodzież będą doskonalić umiejętność obserwacji. W trakcje wycieczki terenowej uczniowie pogłębiają zagadnienia dotyczące ochrony bioróżnorodności, kształtują postawy sprzyjające ochronie bioróżnorodności, poznają geologiczne budowy terenów Parków Krajobrazowych woj. łódzkiego.

2.  Inne formy warsztatów terenowych ekologicznych pozwalają  również poznać walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne regionu łódzkiego, a przede wszystkim przyczyniają się do dalszego rozwoju edukacji ekologicznej. Przykładowe wyznaczone trasy jak niżej:

Wędrówki piesze i rowerowe - wyznaczonymi szlakami, ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi z przewodnikiem i zajęciami terenowymi

 Ścieżki dydaktyczne umożliwiają poznanie najcenniejszych składników przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, jego różnorodności biologicznej, a także prześledzić przyrodnicze procesy tworzenia skał i kształtujące rzeźbę , zarówno współcześnie, jak i w minionych epokach.

2.1. ścieżka dydaktyczna ,,Ośrodek” z leśną klasą - biegnie po terenie harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowe „Nadwarciański Gród” w zachodniej części ZPK, spacer tą ścieżką jest okazją do poznania obiektów na terenie Ośrodka, w tym związanych z ochroną środowiska, nawiązania bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz uwrażliwienia na ochronę różnorodności ekosystemów. Ścieżka wyposażona w tablice dydaktyczne nt. bioróżnorodności.

2.2. ścieżka dydaktyczna ,,Źródełko” - biegnie po zachodniej części ZPK. Spacer po niej daje możliwość kontaktu z przyrodą, pogłębienia wiedzy przyrodniczej i historycznej, a także wędrówki rekreacyjnej.

2.3. ścieżka dydaktyczna, geologiczna ,,Wielki Łuk Warty" po terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. – spacer ta ścieżką pozwala zapoznać się z fascynującą przyrodą oraz interesująca kulturą ZPK, pokazuje jak geologia wpływa na rzeźbę terenu.

W zależności od ilości dni pobytu grupa będzie mogła korzystać z różnych form zajęć terenowych, wyjazdowych. Ośrodek dysponuje opracowanymi trasami i przewodnikami. Wyposaży uczestników w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt terenowy itp.)

 

KONKURSY:

1. Konkurs plastyczny pn.: „Bioróżnorodność – różnorodność załęczańskich ekosystemów” - zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i ekologiczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, wzrost świadomości ekologicznej, ukazanie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na ochronę różnorodności ekosystemów, jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.       

2. Konkurs fotograficzny pn: „To, co nas otacza, a środowisko przyrodnicze i krajobrazowe Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” - zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i ekologiczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wzrost świadomości ekologicznej, ukazanie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na ochronę różnorodności ekosystemów, jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

3. Konkurs  wiedzy - quiz przyrodniczy - „Bioróżnorodność – różnorodność ekosystemów” - mający na celu poszerzenie wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz zapoznanie z bioróżnorodnością ekosystemów typowych dla Parku- wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Projekty 2013r.

 W 2013r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród"realizuje następujące projekty:

1)

Realizacja zadania programu edukacyjnego "Warto żyć nad Wartą" dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego "NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

logo wfosigw rys

2)

Realizacja zadania pod nazwą Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Programprofilaktyki uniwersalnej- zintegrowanej pod tytułem "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2013". Zadanie dofinansowane ze środków województwa łódzkiego będących w dyspozycji Regionalego Centrum Polityki Społecznej

logo rcps 2


3)

 Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Nadwarciański Kampus Turystyczno- Krajoznawczy w „Krainie Wielkiego Łuku Warty". Zadanie dofinansowane z Województwa Łódzkiego.

Logo UM RGB 600x296px


4)

Realizacji zadania pn. Wypoczynkowy obóz językowy języka angielskiego z elementami sztuki. Zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego reprezentowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

logo kuratorium lodz


5)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym pt. "Nadwarciańska Kraina Marzeń' 2013". Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2     logo PFRON


6)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania z zakresu polityki prorodzinnej” – „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2


7)

Organizacja 14 – dniowego wakacyjnego wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły w terminie 28.07 – 10.08.2013r. Zadanie sfinansowane z dotacji MEN.

logo men 0
1%

1 proc

Projekty 2014r.

 W 2014r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1) 

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015Objęte dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw nowe

2)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor


3)

 Realizacja zadania publiczego pod nazwą Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii związane z używaniem „dopalaczy” pt.: „Moje życie – moja pasja”. Zadanie dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społeczej w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

 W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

 Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

 logo rcps 2     nowe lodzkie kolor

4)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Rodzinne zakole radości” skierowany   do rodzin wielodzietnych z województwa łódzkiego. Celem projektu jest organizacja weekendowych wyjazdów integracyjnych  dla  rodzin wielodzietnych objętych opieką socjalną.


Terminy spotkań weekendowych dla rodzin:

8-9.11.2014r.

29-30.11.2014r.

6-7.12.2014r.

Celem spotkań jest:

- integracja społeczna rodzin z dziećmi oraz integracja ze środowiskiem poprzez wspólny udział w spotkaniu, spędzenie wolnego czasu i udziału w różnych konkursach, grach i wycieczce.

Ramowy program wyjazdu:

I dzień

- rano wyjazd (zbiórka  - przewóz autokarem do Ośrodka)

- zakwaterowanie, obiad w Ośrodku „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim

- po południu – gry, zabawy, konkursy

- kolacja

- spotkanie integracyjne z przekazaniem wyróżnień, upominków

- spotkanie ze sztuką, muzyką

II dzień

- śniadanie

- wycieczka szlakiem bursztynowym, poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łódzkiej – z pytaniami konkursowymi

- obiad, podsumowanie spotkanie,

- wyjazd z Ośrodka autokarem do miejsca zbiórek.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny dofinansowany w całości ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Wniosek do pobrania tutaj.


 logo rcps 2     nowe lodzkie kolor

5)

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych : Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.: „Nadwarciańska Kraina Marzeń 2014”

W ramach realizowanego zadania zostanie przeprowadzony cykl imprez integracyjnych  o charakterze regionalnym  z  programem  zajęć kulturalnych, sportowych, edukacyjnym   wychowaniem  przez sztukę, wzbogaconym  o  krajoznawstwo i popularyzację przyrody. Beneficjenci poznają  wiele nowych form aktywności  czynnego spędzania wolnego czasu, nawiążą nowe znajomości, przyjaźnie, zdobędą wiele różnych umiejętności. Dzięki integracyjnej formie większości zajęć pogłębiona zostanie znajomość „świata osób niepełnosprawnych” przez osoby sprawne współuczestniczące w działaniach.

Działania prowadzone w ramach projektu:

1. Zajęcia integracyjne, warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, zajęcia sportowe i gry terenowe, rozgrywki w tenisa stołowego,  turystyczno – krajoznawcze oraz wystawy prac – wernisaże z udziałem artystów plastyków będące efektem warsztatów  twórczości  artystycznych

2. Spotkania z Mikołajem -  pt.: „Nadwarciańskie Mikołajki 2014” odbędą się 8 grudnia 2014 r.-  integracyjne spotkania regionalne  popularyzujące obyczaje regionu łódzkiego  i tradycje świąteczne oraz podsumowujące efekty warsztatów artystycznych.  

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo PFRON     logo rcps 2     nowe lodzkie kolor

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

I projekt

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”  w Załęczu Wielkim realizuje  projekt:

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii  związane z używaniem „dopalaczy”

pt.: „Moje życie – moja pasja”

dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego za pośrednictwem RCPS               w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information