10/11 2015

Obchody Jubileuszowe 40-lecia Ośrodka

W bieżącym roku obchodzimy Jubileusz 40-lecia Ośrodka „Nadwarciański Gród” –decyzji o rozpoczęciu budowy Harcerskiego Ośrodka.
W dn. 05.09.2015r. odbyło się spotkanie 65 Instruktorów Ziemi Łódzkiej „Gleba” podczas którego odsłonięto odnowioną tablicę w 50 lecie budowy drogi z Dzietrznik do Załęcza Wielkiego budowaną w latach 1961-1965.

40lat
W dniach 19-20.09.2015r. spotkali się instruktorzy b. Sieradzkiej Komendy Chorągwi w 40 rocznice jej utworzenia. Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim ma już 40-lat. Tak zacny jubileusz obchodzono w gronie pracowników i osób zaprzyjaźnionych. W uroczystości dn. 03.10.2015r. w uroczystym spotkaniu udział wzięło ok. 200 os.

Honorowym patronatem jubileusz Ośrodka objęli:
Wojewoda Łódzki– Pani Jolanta Chełmińska
Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień
Naczelnik ZHP hm Małgorzata Sinica

Opracowanie do pobrania w pdf.

Prowadzący uroczystość hm. Krzysztof Jakubiec poprosił Komendantkę Krystynę Mikitę o zabranie głosu, która m.in. powiedziała:

Szanowni Państwo! Druhny i druhowie. Przyjaciele NG

Dziś spotykamy się tu, w Nadwarciańskim Grodzie, który powstał z inicjatywy Sieradzkiej Chorągwi ZHP przy wsparciu Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa w Sieradzu i fachowej, merytorycznej pomocy Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka, której przewodniczył śp. Kazimierz Stronczyński.

Od 1975 roku Ośrodek gości dzieci i młodzież, wychowawców brać harcerską z całej Polski. Najpierw jako Ośrodek Harcerski , następnie jako Centralna Szkoła Harcerska, Centralna Szkoła Instruktorów ZHP, a od 1995 roku ponownie jako Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP w zarządzie Łódzkim Chorągwi ZHP.

Tu także znalazła miejsce Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej i Zielona Szkoła od 1997r.

Należy również zauważyć, że oprócz ciągłej pracy programowej przez cały ten okres trwa nieustanna modernizacja obiektów i zaplecza dydaktycznego.

Mimo kilkudziesięciu lat pracy/ służby wciąż musimy stawiać przed sobą wyzwania, bo u nas nie ma mowy o rutynie i stałych nawykach.

Wszystkie nasze działania są odpowiedzią na bardzo dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczne oraz intensywnie przeobrażającą się kulturę młodzieżową.

Staramy się tym wyzwaniom podołać z pomocą prawdziwych przyjaciół , z pomocą Państwa tu obecnych.

Chciałabym, aby ten dzień był chwilą refleksji dla każdego instruktora i przyjaciela związanego z Nadwarciańskim Grodem..

Pragnę gorąco podziękować Pani Wojewodzie Jolancie Chełmińskiej, Panu Marszałkowi Województwa Łódzkiego Panu Witoldowi Stępniowi i Druhnie Naczelnik Małgorzacie Sinica za przyjęcie Honorowego Patronatu nad obchodami naszego jubileuszu Dziękuję darczyńcom za okazane wsparcie finansowe i pomoc rzeczową.
Dziękuję wszystkim instruktorom i pracownikom Ośrodka za przygotowanie tej uroczystości.

Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na nasze święto i wspólne świętowanie.

Niech słowa Załęczańskiej ballady połączą nas:

Ref. Że prócz ogniska

            O coś nam chodzi

            Że prócz piosenek

            Coś w sercu tkwi,

            Że prócz wędrówki

            Coś trzeba zrobić

            Że bez przyjaciół nie można żyć.

Dziękuję

Komendantka skierowała również podzienkowania dla wszystkich pracowników ośrodka.

      Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wojewoda Łódzki P. Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego P. Witold Stępień, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego P. Dorota Ryl. Wśród, Starosta Wieluński P. Andrzej Stępień, Sekretarz Starostwa Wieluńskiego P. Andrzej Chowis, Wójt Gminy Pątnów P. Jacek Olczyk, Prezes PFRON P. Teresa Hernik, Prezes WFOŚiGW w Łodzi P. Tomasz Łysek, Łódzki Kurator Oświaty P. Jan Kamiński, Dyrektor RCPS P. Anna Mroczek, Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, Przewodniczący ZHP hm Dariusz Supeł, Z-ca Naczelnika ZHP hm Krzysztof Budzyński.
Licznie przybyli przedstawiciele szczebla wojewódzkiego i powiatowego, jednostek i instytucji samorządowych P. Kazimierz Perek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,  P. Hieronim Andrzejewski Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, P. Eugeniusz Milczarski Z-ca Dyrektora ZPKWŁ, P. Andrzej Wiercioch Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi, P. Mariusz Mielczarek w-ce Starosta Powiatu Pajęczańskiego, P. Henryk Waluda Dyrektor WORD w Sieradzu, P. Krzysztof Osóbka z WORD w Skierniewicach.
P. Barbara Sułkowska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wieluniu, P. Waldemar Brząkała Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, nadinsp. Mariusz Raducki Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie, P. Alicja Krzemień kierownik Powiatu Zarządu Dróg w Wieluniu, P. Maksymilian Mazur z Nadleśnictwa w Wieluniu, P. Wacław Witkowski prezes Tartaku Witkowscy w Rychłocicach.
Świat nauki reprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego w tym prof. dr hab. Romuald Olaczek, dr hab. Elżbieta Papińska. Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa z Kiniki Rehabilitacji Medycznej w Łodzi- Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Rehabilitacji, dr n. med. Bartłomiej Szrajber, dr Adam Szynkiewicz, dr. Elżbieta Papińska – Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych.
W obchodach 40lecia uczestniczyli komendanci byłej Chorągwi Sieradzkiej i Łódzkiej oraz obecne władze statutowe Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Tomasz Cieplucha, hm. Witold Madej przewodniczący Rady Choragwi Łódzkiej ZHP, hm. Mieczysław Mika przewodniczący Chor. Komisji Rewiz. w Łodzi, hm. Teresa Pruska Przew. Sądu Chorągwi Łódzkiej, hm. Krzysztof Jakubiec Komendant Szarych Szeregów, hm. Jerzy Kowalski hm. Dionizy Łoziński hm. Ryszard Książczyk b. komendanci Chorągwi Sieradzkiej ZHP, hm. Jerzy Tarka, hm. Maria Kajszczak b. z-cy komendanta Chorągwi Sieradzkiej ZHP, hm. Paweł Winiarski, hm. Barbara Szczepańska, hm. Adam Kocher, hm. Ewa Grabarczyk Komendanci Chorągwi Łódzkiej oraz byli komendanci i kadra programowa Centralnej Szkoły Instruktorów Harcerskich: Gabriela Zielińska b. Komendant CSIH, Jadwiga Kaczorowska b. z-ca ds. program. CSIH, Krzysztof Kujawiak b z-ca ds. organizacyjnych CSIH, Włodzimierz Kałczak, Irena Mierzwiak.
Podczas uroczystości obchodów Księża Robert Batolik kapelan Chorągwi Łódzkiej ZHP, ks. Artur Wajman kapelan Chorągwi Łódzkiej ZHP, ks. Grzegorz Tondera z Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi odprawili Mszę Św Dziękczynną i modlitwę za zmarłych instruktorów, pracowników i przyjaciół „Nadwarciańskiego Grodu”.

Podczas uroczystości Jubileuszu nie zabrakło odznaczeń i wyróżnień


      Podczas uroczystości postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczona została Pani Józefa Krystyna Mikita Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczyła Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska.
Najwyższym Honorowym Wyróżnieniem Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego "Niezawodnemu Przyjacielowi" Laską Skautową, odznaczeni zostali: Pani Anna Mroczek Dyrektor RCPS oraz Prezes WFOŚiGW w Łodzi Pan Tomasz Łysek.
Decyzją Naczelnika ZHP Złotą Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymał:
Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego.

Zbiorową Złotą Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymał Urząd Gminy w Pątnowie.
             Decyzją Przewodniczącego ZHP Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP odznaczeni zostali:
P. Irena Mierzwiak, hm Anna Olczak, P. Jerzy Pieniążek.
Decyzją Przewodniczącego Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP odznaczeni zostali:
P. Maria Cieśla, P. Iwona Ciupa,P. Jerzy Górnik, P. Jolanta Pietras, P. Henryk Zarębski.
               Decyzją Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa odznaczeni zostali: P. Hieronim Andrzejewski, P. Krzysztof Gara, P. Magdalena Kapuścińska – Borkiewicz, P. Stefania Stanisławska, P. Wacław Witkowski.
Srebrną Honorową Zbiorową odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa : Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, P. P. U. Radio Media Ziemi Wieluńskiej, Korona S.A.

Złotą Odznaką Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP odznaczeni zostali:
hm. Jerzy Kowalski, hm. Dariusz Sieradzki.

Srebrną Odznaką Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP odznaczeni zostali:
hm Maria Donat, hm Maria Florek, P. Eugeniusz Milczarski, P. Grażyna Truszkowska, P. Małgorzata Smolnik, P. Lech Izdebski

 

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA z okolicznościowym logiem 40-lecia „Nadwarciańskiego Grodu” skierowała Komendantka Ośrodka hm. Krystyna Mikita do:


Ponadto dyplomami uznania i okolicznościowymi pamiątkami podziękowano Komendantom Chorągwi Sieradzkiej, Chorągwi Łódzkiej i Komendantom CSIH. Szczególne podziękowanie skierowano do druhny hm. Jadwigi Kaczorowskiej.

Za osobiste zaangażowanie się i wystąpienie podczas konferencji okolicznościowe podziękowanie otrzymali:


Wydany został pamiątkowy medal którym uhonorowano osoby które w sposób szczególny wspierały Komendę Ośrodka w działaniach na rzecz jego rozwoju i promocji szczególnie w okresie ostatnich 20 lat. Dziękując, że można było zawsze na nich liczyć.
Medale wręczył przewodniczący Chorągwi Łódzkiej hm. Witold Madej:

1.Jerzy Pieniążek

2.Barbara Szczepańska

3.Dariusz Sieradzki

4. Dariusz Jedrasiak

5.Eugeniusz Milczarski

6.Jerzy Dymarski

7.Anna Olczak

8.Maria Donat

9.Zofia Rubiś

10.Jerzy Kowalski

11.Gabriela Zielińska

12.Paweł Winiarski

13.Hieronim Andrzejewski

14.Włodzimierz Kałczak

15.Antoni Mikita- wręczenia dokonali obecni Komendanci Chorągwi

Okolicznościowe, szczególne podziękowanie skierowano do:

- P. Tadeusza Miziały- głównego architekta „Nadwarciańskiego Grodu”

- do Córki i Synów przewodniczącego SKBO p. Kazimierza Strączyńskiego - Pani Kamili Nirubliszewskiej – Strączyńskiej, Marka Bergera i Krzysztofa Stronczyńskiego

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki.

Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie tablicy z udziałem gości Wojewody Pani Jolanty Chełmińskiej, władz samorządowych oraz córki i synów przewodniczącego SKBO, komendantów Chorągwi i Dyrektora Ośrodka Krystyny Mikity.

Podczas obchodów Jubileuszowych zaprezentowano działalność Ośrodka, przygotowano wystawy towarzyszące oraz uświetniono uroczystość występami artystycznymi.

Dyrektor Ośrodka hm. Krystyna Mikita serdecznie dziękuje wszystkim za przyjęcie zaproszenia i tak liczna obecność, dziękuje za wręczone okolicznościowe podziękowania, gratulacje, dyplomy uznania. Dziękuje za wsparcie i okazana życzliwość.

 O wydarzeniu można poczytać na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej lub pod linkiem http://radiozw.com.pl/index.php?page=news&;id=18347

26

(kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć fotorelację)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information