Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

WFOŚiGW w Łodzi

Realizacja zadania programu edukacyjnego "Warto żyć nad Wartą" dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego "NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo wfosigw rys

Wartość ogólna zadania: 296 000 złotych, w tym z dotacja zgodnie z umową nr 109/EE/D/2012 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 265 000 złotych.

Program edukacji Ekologicznej dla uczniów (4 000 dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego ze szkół wszystkich typów) przebywających na  Zielonej Szkole oparty jest na bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym. Podstawowym założeniem programu realizowanego w ramach„ Zielonej Szkoły” jest aktywne i praktyczne poznanie środowiska i obserwacja zmian w nim zachodzących poprzez obserwacje, ćwiczenia, doświadczenia i warsztaty dydaktyczne, terenowe i konkursy

Uczniowie w ramach programu będą uczestniczyć w zajęciach ekologicznych: w terenie, na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych, w czasie  zajęć terowych   oraz w salach dydaktycznych.

Ważnym  jest pokazanie różnorodnych krajobrazów i przystosowań organizmów do różnych siedlisk, dzięki temu wzrosną szanse, u dużej grupy młodzieży, na rozwinięcie zainteresowań w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Wzrasta też wiedza przyrodnicza .Uczniowie mając do dyspozycji różne materiały i narzędzia, mogą obserwować przyrodę porównywać, doświadczać różnymi zmysłami, np. stan faktyczny z opisem lub mapami, zgodnie z zasadą widzę –rozumiem oraz  szybciej zapamiętują oglądane w terenie  zjawiska  przyrodnicze.

Aby kształtować właściwe proekologiczne postawy i myślenia przyczynowo-skutkowe warto porównywać wyniki różnych badań/pomiarów, uczestnicy zajęć wykonują badania przyrodnicze w terenie, np. zanieczyszczenia środowiska, stanu wody czy gleby, uczniowie szybciej dostrzegają zmiany i potrafią podać pomysł jak im zapobiegać, dostrzegają związki i zależności występujące w przyrodzie, kształtuje się również w ten sposób wrażliwość na to, co nas otacza, szybciej utożsamiają się z tym, co nas otacza, czyli przyrodą.

Zadanie ma również na celu popularyzację walorów przyrodniczych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Ten efekt osiągnąć można poprzez zapoznanie się z różnymi publikacjami jak i wyjazdami w teren które pomagają zrozumieć, dlaczego człowiek powinien współdziałać z przyrodą, czyli żyć w zgodzie z naturą, w tym celu planowane są różne  tematyczne zajęcia wyjazdowe w teren  np. gospodarstwo agroturystyczne, kamieniołom ( geologiczne – historia zapisana w skałach) po walory kulturowe i inne do kopalni, sztolni, cementowni,  parków krajobrazowych, ogrodów. Warto pamiętać, że dziecko i dorosły człowiek obcując z naturą czerpie siłę i uczy się wrażliwości.

Uczniowie pracując różnymi technikami podczas spotkań warsztatowych, np. techniką SWOT analizują stan istniejący środowiska przyrodniczego, dostrzegają słabe i mocne strony działań zmierzających do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, analizują szanse i zagrożenia, jakie wynikają z niewłaściwie podjętych decyzji.

Realizacja programowych przedsięwzięć jest uzależniona od grupy oraz dostosowana do zadań jakie grupa chce zrealizować. Formy i metody realizacji programu są dostosowane do potrzeb uczestników.

 

"Nadwarciański Kampus Ekologiczny" realizowany w oparciu o  autorski  program Ośrodka „Warto żyć nad Wartą” udoskonala i tworzy możliwości rozwoju zainteresowań z zakresu ochrony środowiska, przyrody, geografii, geologii, astronomii, biologii, historii, a także artystycznych, np. plastyki, fotografii. Opracowany program stanowi spójną i konsekwentną strukturę opartą na programach szkolnych  oraz zasadach zrównoważonego rozwoju, tak aby nauczyciel podczas pobytu uczniów w Ośrodku Nadwarciański Gród, mógł następnie kontynuować i rozszerzać na lekcjach zagadnienia poruszane na warsztatach w ZPK. Podczas zajęć wskazujemy na związki i zależności między różnymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, uczymy szacunku do przyrody oraz zrozumienia konieczności jej ochrony   a także nawiązywania emocjonalnej więzi z otaczająca przyrodą, kulturą i tradycją regionu ZPK, tak aby uczeń po powrocie do domu mógł czynić to samo we własnym regionie.

Tematyka zajęć terenowych i stacjonarnych dostosowana jest do pory roku, wieku i zainteresowań uczestników „Zielonych Szkół” ilości dni pobytu oraz nawiązuje do tematów realizowanych w szkole na poszczególnych etapach kształcenia. Główny nacisk położony jest na zajęcia terenowe prowadzone metodami aktywizującymi (pokazy z objaśnieniami, obserwacje, np. nocne obserwacje Nieba, obserwacje Słońca, dyskusje, ćwiczenia w grupach, np. procesy geologiczne przy odkrywce geologicznej).

W pracowni ekologicznej są stworzone warunki do przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych-eksperymentowych, a także prezentacji multimedialnych. Realizacja programu jest prowadzona w oparciu o zaplecze dydaktyczne w salach i walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe w terenie co daje to szerokie spektrum poznawcze.

W ramach projektu  przewidywane są działania poprzez realizację programu edukacyjnego: „Warto żyć nad Wartą”  - warsztaty ekologiczne, zajęcia terenowe oraz badania prowadzone przez dzieci i młodzież  kampanie edukacyjna dla dzieci i młodzieży oraz poprzez przeprowadzenie cyklu konkursów  ekologicznych w oparciu o opracowane regulaminy

Zajęcia, warsztaty, konkursy dostosowane będą do różnych grup wiekowych w celu lepszego przyswajania wiadomości.

Realizacja programowych przedsięwzięć będzie uzależniona od zespołu oraz dostosowana do zadań, form i metod ich realizacji, z uwzględnieniem potrzeb uczestników i możliwości czasowych.

W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej zorganizowane zostaną m.in.:

Warsztaty terenowe dla średnio 100 grup z zakresu ekologii, które mają na celu prowadzenie badań stanu środowiska, i umożliwiają zapoznanie uczestników „Zielonych Szkół” z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi (oczyszczalnia ścieków, kotłownia olejowa, studnia głębinowa), umożliwiają kształtowanie w młodych ludziach postaw proekologicznych;

>warsztaty i  zajęcia  podczas, których dzieci i młodzież korzystając z różnych źródeł informacji, nabędą nowe umiejętności, np. czytanie tekstów źródłowych, analizowania, wnioskowania, wykonywania wykresów, omawiania związków i zależności w przyrodzie;

> wędrówki szlakami turystycznymi po ZPK oraz przyrodniczymi ścieżkami dydaktycznymi, pozwolą poznać walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne naszego regionu i terenu ZPK, umożliwią obserwacje przyrody w jednym z najmniej przekształconych regionów Polski, w tym celu opracowane są  ścieżki dydaktyczne:

- ścieżka dydaktyczna  ,,Ośrodek"

- ścieżka dydaktyczna  ,,Źródełko"

- ścieżka dydaktyczna  ,,Wielki łuk Warty",

warsztaty terenowe korzystając  z przewozów autokarowych  m.in.;

  • szlakiem ,,Jury Wieluńskiej "
  • po Załęczańskim Parku Krajobrazowym,
  • do pozostałych Parków Krajobrazowych woj. Łódzkiego  popularyzujące przyrodę, owady, gady, płazy i rośliny,
  • do obiektów dziedzictwa przyrodniczego m.in. ogród zoologiczny, ogród botaniczny,
  • do Rezerwatu "Węże", pozwolą poznać budowę geologiczną i krajobraz krasowy,
  • do obiektów przyrodniczych m.in. Parku przy  Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie oraz do Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
  • do gospodarstw agroturystycznych;
  • rowerowe po terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na wyznaczonych szlakach turystycznych
  • do cementowni w Działoszynie,  kopalni w Bełchatowie , Tarnowskich Górach i sztolni

Warsztaty dydaktyczne w blokach tematycznych: woda, gleba,  powietrze i przyroda w oparciu o autorskie scenariusze będące w dyspozycji Ośrodka:

-  warsztaty przyrodnicze z fotografii plenerowej,

- warsztaty plastyczne z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury,

-  warsztaty edukacji ekologicznej w gospodarstwie agroturystycznym,

- zajęcia dydaktyczne na temat ochrony środowiska poprzez stosowanie ekologicznych  upraw i hodowli na terenach obszaru NATURA 2000,

- zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i programów komputerowych,

- warsztaty ekologiczno- przyrodnicze: „Rola drzew w życiu  człowieka”  z wykorzystaniem   surowców naturalnych – ekorzeźba,

- rękodzieło artystyczne – zajęcia mające na celu poznanie ludowego zdobnictwa (rzeźba, malarstwo na szkle, wycinanka, wyroby z bibuły),

- warsztaty dydaktyczno- ekologiczne: las, drewno, wykorzystanie odpadów, ochrona środowiska”, „Rola drzew w życiu człowieka”,

-  warsztaty ekologiczno-przyrodnicze (małego rzemiosła), zdobnictwo przyrodnicze i rzeźbiarstwo,

- warsztaty edukacyjno – ekologiczne – Quizy,

- "Cztery zboża"  - uprawa zbóż oraz wypiek chleba metodą tradycyjną w piecu zbudowanym z wykorzystaniem surowców naturalnych,

- warsztaty terenowe  w ogródkach ekologicznych obejmujące przygotowanie gruntu i nasadzenia roślin z zastosowaniem nawożenia naturalnymi środkami ochrony roślin a także zajęcia seminaryjne z ochrony środowiska , ochrony gleby i podstaw renowacji oraz rekultywacji terenów zielonych,

- warsztaty - zajęcia z dziedziny meteorologii oraz obserwacje, pozwalają kształtować umiejętności: prognozowania i analizowania elementów pogody oraz zapisywania wniosków na podstawie konkretnych danych klimatycznych,

- warsztaty - zajęcia z astronomii: pogadanki, pokazy animacji komputerowych, nocne obserwacje nieba, kształtują umiejętność prowadzenia obserwacji i łączenia wiedzy z praktyką,

- warsztaty - zajęcia geologiczne , szukanie skamieniałości z dawnych epok geologicznych, pogadanki,

- zajęcia w pracowni komputerowej w oparciu o programy multimedialne, gry dydaktyczne z zakresu ekologii,

- zajęcia w salach dydaktycznych z profesjonalnym sprzętem audiowizualnym (projekcja slajdów popularyzujących walory ZPK), zapoznają z propozycjami wydawniczymi i uczą umiejętnego korzystania z dostępnych na rynku wydawnictw multimedialnych dotyczących ochrony środowiska itp.

Zajęcia laboratoryjne: m/in

- chemiczne i biologiczne badanie czystości wody ,

-  badanie czystości powietrza,

- cechy ekosystemu rzecznego i leśnego,

Zajęcia terenowe: m/in

- zajęcia terenowe w lesie, na ścieżkach przyrodniczych i geologicznych

- zajęcia przyrodniczo- terenowe na  wyprawach rowerowych,

- zajęcia ekologiczno- przyrodnicze na spływach kajakowych rzeką Wartą

- plenery  malarskie z udziałem artystów plastyków i fotograficzne  z udziałem artystów fotografii

- biegi na orientację z nauka korzystania z mapy, poruszania się i orientowania w terenie ,które są jednocześnie     okazją do bezpośredniego poznania środowiska, roślin, zwierząt , owadów znajdujących się w ZPK

Konkursy

Podczas realizacji zadania proponujemy konkursy w oparciu o opracowane  regulaminy

1. konkurs plastyczny,

2. konkurs fotograficzny,

3. konkurs ekologiczny.

Liczba planowanych konkursów  dla uczestników "Zielonych Szkół" podejmujących temat konkursu  lub zaproszeni  do udziału w nich ( 3 tematy po 4 edycje)

Do realizacji zadania przyjęto następujące założenia:

- tworzenie coraz to lepszych warunków do wzrostu liczby uczestników objętych edukacją ekologiczną,

- nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi, jednostkami pozarządowymi i samorządami kierującymi    grupy na „ Zieloną Szkołą”,

- stworzenie warunków do wymiany młodzieży o zasięgu ogólnopolskim w celu integracji i promocji terenu woj. łódzkiego,

- wzrostu bezpośrednich i potencjalnych odbiorców korzystający z działalności edukacyjnej bazy,

- kontynuacji programu edukacji ekologicznej w ramach „Zielona Szkoła” i jego dalszy rozwój,

- promocji terenów przyrodniczych „Natura 2000” województwa łódzkiego.

Przez realizację i kontynuację zadania osiągnięte zostaną następujące cele:

cel strategiczny to zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży , kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska. Cel ten wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Ed. Ekolog.

Celem zadania i kierunkiem działań jest :

*kontynuacja i rozszerzenie edukacji na temat ochrony środowiska na rzecz uczniów wszystkich typów szkól

* rozwój współpracy regionalnej w zakresie edukacji  ekologicznej

* rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej zapewnienie beneficjentom niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony

ponadto celem jest

- Inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej.

- Rozszerzenie wiedzy ekologicznej o otaczającym świecie i zwiększenie wrażliwości estetycznej uczestników programu.

- Dostrzeżenie związków i zależności między naturalnymi składnikami przyrody.

- Zdobycie umiejętność i uzasadnienia wpływu czynników środowiska na działalność człowieka.

- Wyjaśnienie znaczenia zrównoważonego rozwoju dla przyszłych pokoleń.

- Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez rozwój cywilizacyjny i kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną i niezmienioną przez człowieka przyrodą.

- Tworzenie lepszych warunków do realizacji projektu, poprzez rozwój zaplecza dydaktycznego na potrzeby „Zielonej Szkoły”.

- Rozwijane działań informacyjno – edukacyjnych w postaci druku materiałów dydaktycznych.

- Kontynuowanie edukacji ekologicznej w ramach planowanego, skutecznego zarządzania ochroną obszarów NATURA 2000.

- Koordynacja działań związanych z rozwojem edukacji ekologicznej i turystycznej obszaru chronionego Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

- Budowanie sieci partnerstw  na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

- Podjęcie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury, promocji edukacji i ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie położonym na „Bursztynowym Szlaku”.

-  Realizacja programu  edukacji ekologicznej „Warto żyć nad Wartą”.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl

logo wfosigw

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information